2021TBFH_Warszawa25

Targi Beauty Forum & Hair w Warsza­wie 2526.09.2021r.

czy­taj więcej…

40lne92019

W min­iony week­end w Krakowie odbył się jubileuszowy 40. Kon­gres i Targi LNE

czy­taj więcej…

bfw

Dzieku­jemy! Cały #teamim­age jest wszys­tkim ogrom­nie wdz­ięczny za Wasza obec­ność na naszym stoisku i zainteresowanie.

czy­taj więcej…

31beauty wawa2728 maja to dni w których odbyła się 7. Kon­fer­encja Beauty Inspi­ra­tion w Warsza­wie – najwięk­sze spotkanie dla man­agerów obiek­tów beauty.

czy­taj więcej…

31beauty wawaWielkie krakowskie święto branży beauty czyli Kon­gres i Targi LNE już za nami. Wiosenna edy­cja tej renomowanej imprezy przy­ciągnęła do hali EXPO czołówkę najlep­szych pro­du­cen­tów i dys­try­b­u­torów w kraju oraz tłum odwiedzających.

czy­taj więcej…

31beauty wawaEmocje jeszcze nie opadły – ciężko wró­cić do codzi­en­nych obow­iązków po tak świet­nym week­endzie. 31. Targi Beauty Forum w Warszawie.

czy­taj więcej…

38 kongres lneW min­iony week­end wszys­tkie drogi prowadz­iły do Krakowa — na 38. Kon­gres i Targi LNE. Nie mogło zabraknąć również nas, całego #teamim­age. Byliśmy tam dla Was, od otwar­cia aż do zamknię­cia drzwi Hali EXPO, aby przez te dwa tar­gowe dni przekazać Wam jak najwięcej nowinek doty­czą­cych najnowszych zaawan­sowanych tech­nologii, nad którymi pracujemy.

czy­taj więcej…

spa wrzesien 2018Targi Beauty Forum & SPA – każda kole­jna edy­cja pozy­ty­wnie Nas zaskakuje, przynosząc mnóstwo nowych kon­tak­tów, zna­jo­mości oraz ogrom fachowej wiedzy i nowinek z branży beauty. Uwiel­bi­amy te 2 dni spęd­zone na roz­mowach, odpowiada­niu na nur­tu­jące Państwa pyta­nia a przede wszys­tkim spęd­zone na spotka­ni­ach z nowymi jak i stałymi klien­tami, których przez więk­szą część roku słyszymy tylko w słuchawce telefonu.

czy­taj więcej…

lne 37a37. Targi LNE w Krakowie – każda kole­jna edy­cja targów przy­ciąga swoją renomą coraz liczniejsze grono wys­taw­ców oraz odwiedza­ją­cych, dając nam możli­wość posz­erzenia kon­tak­tów hand­lowych i branżowych, przed­staw­ienia naszej ofert kos­me­tyków oraz pokaza­nia Państwa wiodą­cych rozwiązań tech­no­log­icznych kos­me­tologii este­ty­cznej oraz anti-​aging, których jesteśmy dystrybutorem.

czy­taj więcej…

anti aging 3 2018XIX Kon­gres Der­ma­tologii Este­ty­cznej oraz Medy­cyny Anti­Ag­ing za nami… Były to 3 dni mery­to­rycznych rozmów, ciekawych dyskusji oraz naw­iązy­wa­nia nowych kon­tak­tów biznesowych.

czy­taj więcej…

beauty forum 3 2018targi

Warsza­wskie targi Beauty Forum – najwięk­sze branżowe targi w kraju, są obow­iązkowym punk­tem w naszym kalendarzu.

Ich wiosenna edy­cja, która miała miejsce w min­iony week­end, była dla nas niezwykłym cza­sem spęd­zonym na prezen­towa­niu Państwu najnowszych tech­nologii, takich jak laser diodowy Light Speed Plat­inum czy HIFU Ultra­lift, oraz nowinek kos­me­ty­cznych marek Med­beauty, Insti­tute BCN oraz Bruno Vassari.

czy­taj więcej…

5 kongres kosmetologi 2 2018

targi

W min­iony week­end po razy kole­jny mieliśmy okazję goś­cić w Warsza­wie, na V Ogólnopol­skim Kon­gre­sie Kos­me­tologii Este­ty­cznej. Były to dwa inten­sy­wne dni spotkań, rozmów, wymi­any doświad­czeń i prezen­tacji naszej oferty.

czy­taj więcej…

5kongres estetykitargi

V Kon­gres Kos­me­tologii Este­ty­cznej orgazni­zowany przez mag­a­zyn art of BEAUTY już za nami. Tegoroczna tem­atyka kon­gresu obe­j­mowała inter­dyscy­pli­narną wiedzę z zakresu kos­me­tologii, medy­cyny este­ty­cznej i biznesu.

czy­taj więcej…

bf 9 2017targi

W min­iony week­end 2324 wrześ­nia 2017r mieliśmy przy­jem­ność kole­jny rok z rzędu uczest­niczyć w warsza­ws­kich Tar­gach Beauty&Spa. Była to nie tylko niesamowita okazja do rozmów i spotkań ze stałymi klien­tami, z którymi kon­takt na co dzień mamy tylko tele­fon­iczny, ale również możli­wość naw­iąza­nia nowych zna­jo­mości, które w mogą zaowocować w przyszłości.

czy­taj więcej…

beauty vision   04.2017targi

W week­end 2223 kwiet­nia 2017 roku nasza firma miała przy­jem­ność uczest­niczyć w Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich. Jak zwykle była to wspani­ała okazja do spotka­nia się z klien­tami i wymi­any doświad­czeń na wielu polach. W naszej pamięci targi te zapiszą się pod znakiem wyróżnienia jakie spotkało naszą firmę.

czy­taj więcej…

szkolenie-04.2016Za nami dwa szkole­nia real­i­zowane w dwóch mias­tach. W dniu 28 lutego 2015 w Poz­na­niu oraz 3 kwiet­nia w Warsza­wie odbyły się pokazy wraz z instruk­tażem zabiegowym.

czy­taj więcej…

bv-7.05.2016Wszyscy, którzy odwiedzili poz­nańskie targi 78 maja 2016 Beauty Vision mogli podzi­wiać mnóstwo nowości, zarówno na stoisku wys­taw­ców jak i w pro­gramie przy­go­towanym przez organizatorów.

czy­taj więcej…

iv kongres antiagingtargi

Nasza firma uczest­niczyła w VI Kon­gre­sie Anti-​Aging, orga­ni­zowanym przez „art of BEAUTY”. Tem­atyka VI Kon­gresu Anto-​Aging prezen­towała sze­roką wiedzę inter­dyscy­pli­narną z zakresu anti-​aging taką jak pro­fi­lak­tyka, diete­tyka, najnowsze trendy oraz metody niekon­wencjon­alne po które coraz częś­ciej sięga medy­cyna i kosmetologia.

czy­taj więcej…

bf-5-6.03.2016Za nami wiosenna edy­cja targów Beauty Forum & SPA w Warsza­wie, które miały miejsce 56 marca 2016 roku. Na tegorocznych tar­gach swoją pre­mierę miało kilka pro­duk­tów marki Medbeauty.

czy­taj więcej…

lne kongres krakow-15.11.2015W dni­ach 1516 listopada 2015 odbył się jubileuszowy Między­nar­o­dowy Kon­gres i Targi Kos­me­ty­czne LNE & SPA. Było to prawdziwe święto kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej! Kom­for­towa przestrzeń EXPO Kraków zapewniła tłu­mom zwiedza­ją­cych wygodę i łatwy dostęp zarówno do sesji wykład­owych, jak i do stosik firmowych.

czy­taj więcej…

3 kongres 18-10-2015W dniu 18 października 2015 roku odbył się III Kon­gres Kos­me­tologii Este­ty­cznej, wzięło w nim udział blisko 180 osób, a pośród firm part­ner­s­kich, które w nim uczest­niczyły było również Image Group.

czy­taj więcej…

bf i spa - 26.09.2015Targi BEAUTY FORUM & SPA które odbyły się w ubiegły week­end 2627 wrześ¬nia 2015 roku to najwięk­sza jesi­enna impreza branży kos­me­ty­cznej w Polsce, poparta wielo­let­nim doświad­cze­niem. Kilka­dziesiąt wiodą­cych firm na rynku spotkało się w jed­nym miejscu.

czy­taj więcej…

szkolenia pokazyIMAGE GROUP przy współpracy z dys­try­b­u­torami zre­al­i­zowała szereg spec­jal­isty­cznych szkoleń z zakresu pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych oraz zaawan­sowanych metod pielę­gnacji twarzy i ciała kos­me­tykami marek: Med­beauty, Insti­tute BCN oraz Bruno Vassari.

czy­taj więcej…

wroclaw 2015targi

IV Targi Kosmetyczno-​Fryzjerskie DNI URODY I SPA, 2526 kwiet­nia 2015r.

We wrocławskiej Hali Stule­cia w week­end 2526 kwiet­nia 2015 roku czekały stoiska wiodą­cych firm z branży kos­me­ty­cznej, spec­jal­isty­czne wykłady oraz warsztaty.

czy­taj więcej…

kongres aatargi

IV Kon­gres Anti-​Aging, 22 marca 2015 r.

22 marca 2015r. w Warsza­wie odbył się IV Kon­gres Anti-​Aging. Nasza firma przed­staw­iła tem­atykę przy­czyn starzenia się skóry i odpowied­niej pro­fi­lak­tyki anti-​aging, nowe metody, tech­nolo­gie i urządzenia służące kom­plek­sowemu odmładza­niu skóry i usuwa­nia objawów starzenia.

czy­taj więcej…

targibv-kwiecien 15

Kole­jne święto kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej dobiegło końca. 1819 marca był wyjątkowym week­en­dem dla naszej firmy spęd­zonym na tar­gach Beauty Vision w Poz­na­niu. Wyjątkowym z wielu względów, przede wszys­tkim jak zawsze mogliśmy spotkać się z naszymi klien­tami i poroz­maw­iać o świecie kos­me­tyki, w którym czu­jemy się najlepiej, jak również ode­brać Złoty Medal MTP dla Innowa­cyjnej linii ampułek Med­beauty w połącze­niu z Medi-​Pro Tita­nium Derma Rollerem.

czy­taj więcej…

targi krakow2015targi

Za nami kole­jne święto kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej 31. Między­nar­o­dowy Kon­gres i Targi Kos­me­ty­czne LNE & SPA, które odbyło się w Krakowie!

To wydarze­nie w połud­niowej Polsce, które jak co roku przy­ciągnęło grono wybit­nych spec­jal­istów. Na stoisku Image Group zaprezen­towal­iśmy nasze pro­dukty marek Med­beauty i Insti­tute BCN oraz innowa­cyjne technologie.

czy­taj więcej…

szkolenie olsztyntargi

IMAGE GROUP przy współpracy z DOW­GUN PRO­FES­SIONAL przy­go­tował bezpłatne, spec­jal­isty­czne szkole­nie z zakresu pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych oraz zaawan­sowanych metod pielę­gnacji twarzy i ciała kos­me­tykami Marki: Med­beauty oraz Insti­tute BCN.

czy­taj więcej…

bf-3-2015

targi

Za nami kole­jna edy­cja jed­nych z najwięk­szych targów kos­me­ty­cznych w Polsce Beauty Forum. Do stol­icy przy­było wielu miłośników kos­me­tyków i urządzeń pro­fesjon­al­nych. Wydarze­nie to dało możli­wość korzyst­nych dyskusji, propozy­cji szkole­niowych oraz oczy­wiś­cie zakupów z wyjątkowymi rabatami. Ogromną pop­u­larnoś­cią cieszyła się nasza nowość — maski owocowo-​warzywne. Wszys­tkim klien­tom odwiedza­ją­cym nasze stoisko serdecznie dziękujemy!

czy­taj więcej…

krakow 214

targi

Za nami 30.Edycję Między­nar­o­dowego Kon­gresu LNE & SPA odby­wa­jącego się 1516 listopada 2014 roku w Między­nar­o­dowym Cen­trum Targowo-​Kongresowym EXPO Kraków!

czy­taj więcej…

17-urodatargi

17. Targi Kos­me­ty­czne i Fryz­jer­skie URODA

Targi Kos­me­ty­czne i Fryz­jer­skie URODA które odbyły się 45 października 2014 roku w Gdańsku już za nami.

czy­taj więcej…

bf - 9.2014targi

5. edy­cja targów BEAUTY FORUM & SPA Targi Branżowe i Kongres

Ostatni wrześniowy week­end roku 2014 nasza firma miała przy­jem­ność goś­cić na tar­gach Beauty Forum & Spa w Warszawie.

czy­taj więcej…

szkoleniaNasze pokazy i szkole­nia dobiegły końca. Spotka­nia odby­wały się coty­god­niowo m.in. w Krakowie, Łodzi, Kiel­cach, Lublinie, Olsz­tynie, Warsza­wie, Gdańsku, Poz­na­niu, Byd­goszczy i Koninie. Na pokazach swoją pre­mierę miał Magic RF — frak­cyjne fale radiowe, jak również K-​Med — ultra­szy­bkie fale radiowe.

Mogliś­cie się Państwo zapoz­nać z kos­me­tykami marki Med­beauty, selek­ty­wnej marki Bruno Vas­sari oraz hisz­pańs­kich der­moam­pułek Insti­tute BCN. Serdecznie dzięku­jemy Państwu za tak liczne przy­by­cie i zain­tere­sowanie, każde spotkanie z Państ­wem było dla nas inspiru­ją­cym doświadczeniem.

czy­taj więcej…

bralismy udzialOd wielu lat Image Group reg­u­larnie uczest­niczy w najważniejszych wydarzeni­ach kos­me­ty­cznych całego kraju. Nasza firma bierze czynny udział w tar­gach, sym­poz­jach oraz kon­gre­sach. Wach­larz naszych pro­duk­tów cieszy się wybitną pop­u­larnoś­cią w każdej grupie odbior­ców. Każde spotkanie z naszymi klien­tami staje się inspiracją do wciąż nowych rozwiązań. Image Group cieszy się wielo­let­nim doświad­cze­niem jako wys­tawca na najbardziej prestiżowych imprezach kos­me­ty­cznych, jesteśmy stałym bywal­cem między innymi: Targów Beauty Forum & Spa w Warsza­wie (zarówno edy­cji wiosen­nych jak również jesi­en­nych), Targi Kos­me­ty­czne Salon Jesień w Warsza­wie, Targi Uroda i Este­tyka w Łodzi, Beauty Vision Forum Kos­me­tyki w Poz­na­niu, Hair Fair & Beauty Fes­ti­wal w Sos­nowcu, Kon­fer­encja Sto­warzyszenia Lekarzy Der­ma­tologów Este­ty­cznych w Warsza­wie, Targi Kos­me­ty­czne, Spa, Paznok­ciowe i Solaryjne w Warszawie.

czy­taj więcej…

33 krakow-16-17.04.2016targi

W dni­ach 1617 kwiet­nia 2016 roku, nasza firma uczest­niczyła w Kon­gre­sie i Tar­gach LNE odby­wa­ją­cych się corocznie w Krakowie.

czy­taj więcej…

lne listopad 2016targi

Pier­wszy week­end listopada spędzil­iśmy na tar­gach LNE w Krakowie. Jed­nocześnie kończąc spotka­nia z Państ­wem pod­czas targów w tym roku.

czy­taj więcej…

xviii konferencja ptmeiaatargi

W dni­ach 45 luty 2017 roku w Warsza­wie została zorga­ni­zowana przez PTMEiAA, we współpracy z Pody­plo­mową Szkołą Medy­cyny Este­ty­cznej PTL kon­fer­encja. Tem­atyka kon­fer­encji poświę­cona była w dużej mierze zabiegom z uży­ciem tzw. wypeł­ni­aczy celem korekcji defek­tów este­ty­cznych twarzy. W sobotę zaplanowano serię wykładów, nato­mi­ast w niedzielę odbyły się pokazy i zaję­cia praktyczne.

czy­taj więcej…

beauty forumtargi

Tegoroczne Targi Beauty Forum w Warsza­wie 1112 marca 2017 roku upłynęła w atmos­ferze sym­pa­ty­cznych rozmów z klien­tami, wymi­any doświad­czeń oraz poglądów. Dziewięt­nas­to­let­nia już trady­cja i między­nar­o­dowa kon­cepcja poz­woliły po raz kole­jny na orga­ni­za­cje targów na najwyższym poziomie.

czy­taj więcej…

1 2 kwietnia lne 2017targi

W min­iony week­end w dni­ach 12 kwiet­nia 2017 roku mieliśmy przy­jem­ność po raz kole­jny być uczest­nikami targów kos­me­ty­cznych LNE w Krakowie. Targi te przepełnione wys­taw­cami, nowoś­ci­ami tech­no­log­icznymi oraz kos­me­ty­cznymi oraz wykład­ow­cami z całego świata.

czy­taj więcej…

beauty vision poznantargi

Między­nar­o­dowe Targi Poz­nańskie Beauty Vision to spotkanie renomowanych firm z branży kos­me­ty­cznej, które odbyło się w dni­ach: 2627 kwiecień 2014 w godz­i­nach od 10.0018.00. W tej edy­cji również mieliśmy możli­wość zaprezen­towa­nia nowości kos­me­ty­cznych i aparatur­owych o najwyższej jakości.

beauty-forum 2014targi

W week­end 89 .03. 2014 nasza cała firma IMAGE GROUP była na Między­nar­o­dowych Tar­gach Kos­me­ty­cznych BEAUTY FORUM w Warsza­wie. Jak co roku przed­staw­ial­iśmy pro­fesjon­al­is­tom z branży kos­me­ty­cznej nowości aparatur­owe i zabiegowe.

czy­taj więcej…

pokazy-wiosenne 2014

pokazy

IMAGE GROUP w okre­sie wiosen­nym miała przy­jem­ność spotkać się z licznym gronem swoich klien­tów w różnych mias­tach Pol­ski. Pokazy i szkole­nia dały możli­wość zaprezen­towa­nia pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych Top Tech­nol­ogy oraz kos­me­tyków marki Med­Beauty, Insti­tute­BCN oraz Bruno Vassari.

czy­taj więcej…