5kongres estetyki

V Kon­gres Kos­me­tologii Este­ty­cznej orgazni­zowany przez mag­a­zyn art of BEAUTY już za nami. Tegoroczna tem­atyka kon­gresu obe­j­mowała inter­dyscy­pli­narną wiedzę z zakresu kos­me­tologii, medy­cyny este­ty­cznej i biznesu.

Kon­gres miał za zadanie pod­niesie­nie poziomu wiedzy kos­me­tologów, przekazanie wiedzy na temat kos­me­tologii este­ty­cznej, ale również sprawd­zonych metod osobom, które chcą rozwi­jać się zawodowo i prowadzić biznes na najwyższym poziomie.

Pod­czas kon­gresu mogliś­cie Państwo zapoz­nać się z naszą pełną ofertą kos­me­tyków i urządzeń na najwyższym poziomie.