bf i spa - 26.09.2015Targi BEAUTY FORUM & SPA które odbyły się w ubiegły week­end 2627 wrześ¬nia 2015 roku to najwięk­sza jesi­enna impreza branży kos­me­ty­cznej w Polsce, poparta wielo­let­nim doświad­cze­niem. Kilka­dziesiąt wiodą­cych firm na rynku spotkało się w jed­nym miejscu. Wśród nich nie mogło zabraknąć Image Group. Na naszym stoisku można było zapoz­nać się z szeregiem nowości wprowad­zonych przez markę Med­beauty, w tym linię luk­su­sowych masek algo­wych, kremu po zab­ie­gach kos­me­ty­cznych, kremu do rąk, masek ter­micznych, nowoczes­nych urządzeń oraz wielu innych.