spa wrzesien 2018W min­iony week­end wszys­tkie drogi prowadz­iły do Krakowa — na 38. Kon­gres i Targi LNE. Nie mogło zabraknąć również nas, całego #teamimage.

Byliśmy tam dla Was, od otwar­cia aż do zamknię­cia drzwi Hali EXPO, aby przez te dwa tar­gowe dni przekazać Wam jak najwięcej nowinek doty­czą­cych najnowszych zaawan­sowanych tech­nologii, nad którymi pracu­jemy; byliśmy tam aby każdy, kto tylko miał takie życze­nie mógł do Nas pod­jeść, poroz­maw­iać, zapoz­nać się z ofertą, sko­rzys­tać z zabiegów, które wykony­wały przed­staw­icielki Insty­tutu Image z Kon­ina, który dziel­nie nas wspierał.

Emocje powoli opadają a my długo będziemy wspom­i­nać ten słoneczny lecz mroźny listopad­owy week­end. Dzięku­jemy wszys­tkim, który swoją obec­noś­cią na naszym stoisku spraw­ili, że tęt­niło życiem a kat­a­logi ofer­towe syg­nowane logo Image roz­chodz­iły się w ekspre­sowym tem­pie. Dzięku­jemy Kraków, Dzięku­jemy LNE, Dzięku­jemy Państwu za każdy uśmiech, spotkanie i rozmowę.