kongres aaIV Kon­gres Anti-​Aging, 22 marca 2015 r.

22 marca 2015r. w Warsza­wie odbył się IV Kon­gres Anti-​Aging. Nasza firma przed­staw­iła tem­atykę przy­czyn starzenia się skóry i odpowied­niej pro­fi­lak­tyki anti-​aging, nowe metody, tech­nolo­gie i urządzenia służące kom­plek­sowemu odmładza­niu skóry i usuwa­nia objawów starzenia.