anti aging 3 2018XIX Kon­gres Der­ma­tologii Este­ty­cznej oraz Medy­cyny Anti­Ag­ing za nami…

Były to 3 dni mery­to­rycznych rozmów, ciekawych dyskusji oraz naw­iązy­wa­nia nowych kon­tak­tów biz­ne­sowych. Pod­czas kon­gresu przed­staw­ial­iśmy Państwu nasze najnowsze rozwiąza­nia z zakresu medy­cyny oraz kos­me­tologii este­ty­cznej, w tym nowość na rynku – Light Speed Plat­inum Plat­form, laser diodowy, który już jest dostępny w naszej ofercie.

Mieli Państwo również możli­wość zapoz­na­nia się z dzi­ałaniem innych ofer­owanych przez nas urządzeń medy­cznych oraz kos­me­ty­cznych takich jak HIFU Ultra­lift, Vas­cu­laser, Magic RF oraz K-​Med. Frax. Nie mniejszym zain­tere­sowaniem cieszyły się prezen­towane przez nas dermokos­me­tyki marki Med­beauty oraz preparaty do mezoter­apii oraz infuzji tlenowej w postaci ampułek oraz kok­ta­jli hisz­pańskiej marki InstituteBCN.

Dzięku­jemy Warsza­wie oraz wszys­tkim uczest­nikom kon­gresu za tak ciepłe przyjęcie.

Do zobaczenia!