17-urodaTargi Kos­me­ty­czne i Fryz­jer­skie URODA które odbyły się 45 października 2014 roku w Gdańsku już za nami. Było to z pewnoś­cią najwięk­sze wydarze­nie branży kos­me­ty­cznej w północ­nej Polsce. Ponad 180 wys­taw­ców z Pol­ski i zagranicy pro­du­cenci i dys­try­b­u­torzy. Nasza firma zaprezen­towała wach­larz pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków i nowoczes­nych urządzeń.

Wyjątkowym zain­tere­sowaniem cieszyły się maski algowe na ciepło marki Med­beauty, ampułki oraz nieza­wodne Medi-​pro Tita­nium Derma Rollery. Pon­adto jak zawsze mogli Państwo zapoz­nać się z sze­roką gamą urządzeń.