W min­iony week­end w Krakowie odbył się jubileuszowy 40. Kon­gres i Targi LNE, w których mieliśmy przy­jem­ność uczest­niczyć jako wys­tawcy. Jesi­enna edy­cja tego krakowskiego święta branży beauty trady­cyjnie minęła w świet­nej atmos­ferze. Dziesiątki najlep­szych pro­du­cen­tów i dys­try­b­u­torów kos­me­tyków oraz urządzeń kos­me­ty­cznych a wśród nich nasze skromne stoisko. Godziny rozmów, mnóstwo pytań o naszą ofertę i asorty­ment, zamówienia kos­me­ty­czne i tech­no­log­iczne, nowe kon­takty hand­lowe i towarzyskie – dzi­ało się  Dzięku­jemy za każde odwiedziny, to dla nas znak, że codzi­enna praca przynosi efekty.

Kri­olipoliza LIPO FREEZE 4D NEXT GEN­ER­A­TION która debi­u­towała w zeszłym tygod­niu, plat­forma medy­czna LIGHT SPEED PLAT­INUM PLAT­FORM, ter­apia wodor­owa z efek­tem Bohra AQUALUX H2 EXCLU­SIVE, najlep­sze mod­e­lowanie syl­wetki ELITE SHAPE EXCLU­SIVE, frak­cyjny RF MAGIC RF, laser neody­mowoy­agowy POWER PULS NANO ND:YAG Q-​SWITCH – to główne tem­aty naszych rozmów i dociek­li­wych pytań, uwiel­bi­amy to.

Dzi­ało się również w części naszego stoiska poświę­conej najlep­szym kos­me­tykom gabi­ne­towym – mno­gość zamówień na pro­dukty Med­beauty oraz Insti­tute­BCN pobiła chyba rekord. Mamy nadzieję, że sprostal­iśmy Waszym oczeki­wan­iom i na wiosnę również będziemy mogli liczyć na Wasze wspar­cie i obec­ność. Do zobaczenia! PS. Za wszys­tkie słowa uzna­nia wzglę­dem naszego stoiska pięknie dziękujemy

zapraszamy!