bi2019nagrody

2728 maja to dni w których odbyła się 7. Kon­fer­encja Beauty Inspi­ra­tion w Warsza­wie – najwięk­sze spotkanie dla man­agerów obiek­tów beauty.

czy­taj więcej…

inspiracje2018 lsnagrody

Light Speed Plat­inum Plat­form lau­re­atem Wyróżnienia w kat­e­gorii Medy­cyna Este­ty­czna na Gali Beauty Inspi­ra­tion Lider Biz­nesu Beauty 2018 ! Jest to dla nas ogromny zaszczyt oraz przy­jem­ność odbierać nagrodę, która jest wynikiem naszej ciężkiej pracy ale przede wszys­tkim wynikiem Państwa zau­fa­nia i wiary w nas.

czy­taj więcej…

logonagrody

Niezmiernie miło poin­for­mować, że Image Group kole­jny raz została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku. .….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….….….….….….. .….….….….….….….….….….….….…

czy­taj więcej…

laur klienta 2017nagrody

Z wielką przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że Insty­tuty Kos­me­tologii Image /​Salony Kos­me­ty­czne Image otrzy­mały Laur Klienta 2017. Praca którą wykonują kos­me­tolodzy w naszych gabi­ne­tach została doce­niona przez setki klien­tów, którzy wys­taw­iali nam pozy­ty­wną opinię doty­czącą jakości usług, naszego zaan­gażowa­nia, pracy, którą wkładamy każdego dnia, świad­cząc usługi na najwyższym poziomie.

czy­taj więcej…

zloty medalnagrody

Chcielibyśmy poin­for­mować Państwa, że Sąd Konkur­sowy Złotego Medalu MTP na Forum Kos­me­tyki Beau­tyVi­sion 2017 przyz­nał w głosowa­niu tajnym Złoty Medal dla Lasera Frak­cyjnego FRAX CO2.

czy­taj więcej…

zloty medal 2016nagrody

Niezmiernie miło poin­for­mować, że Image Group kole­jny raz została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku. .….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….….….….….….. .….….….….….….….….….….….….…

czy­taj wiecej

laur odkrycie medbeautynagrody

Laur Kon­sumenta to ogólnopol­ski pro­jekt, który ma na celu wyłonie­nie najpop­u­larniejszych pro­duk­tów i marek. Marka Med­beauty to przede wszys­tkim wysoko jakoś­ciowe i bez­pieczne preparaty do pielę­gnacji twarzy i ciała.

czy­taj wiecej

magicnagrody

Magic RF jest urządze­niem wyróż­ni­a­ją­cym się na rynku medy­cyny este­ty­cznej i kos­me­tologii. Dwie głow­ice zabiegowe z wymi­en­nymi końcówkami pozwalają na najlep­sze opra­cow­anie każdej par­tii ciała. MAGIC RF stanowi pre­cyzyjne połącze­nie fal radiowych bipo­larnych oraz sys­temu mikronakłuwania.

czy­taj więcej…

ampulkinagrody

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoz­nawal­nych nagród na pol­skim rynku, która jest przyz­nawana — po wnikli­wej oce­nie ekspertów — pro­duk­tom najwyższej jakości.

czy­taj więcej…

targi poznanskienagrody

Mamy zaszczyt przed­stawić Państwu nowoczesną aparaturę Lipo Freeze & Frac­tional RF V8 Top Tech­nol­ogy, która w 2013 roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich została nagrod­zona Zło­tym Medalem za najskuteczniejszą walkę z tkanką tłuszc­zową, cel­lulitem i zwiotczeni­ami skóry !

czy­taj więcej…

zloty medal

nagrody

Prag­niemy poin­for­mować Państwa, że urządze­nie IPL + RF TOP LASER otrzy­mało Złoty Medal jako pro­dukt roku 2012 na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair w Sos­nowcu w kat­e­gorii: Pro­fesjon­alny sprzęt i urządzenia do gabi­netu kosmetycznego.

czy­taj więcej…

zloty krokusnagrody

Z wielką radoś­cią prag­niemy poin­for­mować wszys­t­kich Państwa o przyz­na­niu prestiżowej nagrody: “Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape Face & Body na Tar­gach Kos­me­ty­cznych Salon Wiosna 2013 w Warsza­wie w kat­e­gorii: Najlep­szy sprzęt i urządzenia kosmetyczne.

czy­taj wiecej