lne listopad 2016Pier­wszy week­end listopada spędzil­iśmy na tar­gach LNE w Krakowie. Jed­nocześnie kończąc spotka­nia z Państ­wem pod­czas targów w tym roku.

Niezwykle dużą pop­u­larnoś­cią cieszył się Laser Frak­cyjny FRAX CO2, unika­towa tech­nolo­gia sprawia, że jest to najsil­niejszy i najnowocześniejszy laser CO2 na rynku.

Laser frak­cyjny CO2 pozwala na najskuteczniejsze wykony­wanie zabiegów. Dzięku­jemy za spotkanie!