Doczekaliśmy się! Po dwóch lat­ach prz­erwy, związanej z obostrzeni­ami pan­demicznymi, ponownie mogliśmy spotkać się na najwięk­szej imprezie branży kos­me­ty­cznej – tar­gach Beauty Forum w Warsza­wie! Był to dla nas wszys­t­kich powrót do nor­mal­ności i możli­wość bezpośred­niego kon­taktu z klien­tami, którego tak nam brakowało. Dwa tar­gowe dni w hali Ptak War­saw Expo minęły w okamgnieniu.

Na naszym stoisku, które zlokali­zowane było prak­ty­cznie na samym wejś­ciu i witało odwiedza­ją­cych, mieliśmy wyek­sponowane najbardziej pop­u­larne i lubiane tech­nolo­gie z naszej oferty. Jed­nak najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszył się rzeźbiarz pięknej syl­wetki, czyli dzi­ała­jący w tech­nologii fali elek­tro­mag­ne­ty­cznej MAG­NETIC SCULP! Abso­lut­nie nas to nie dziwi, w końcu każdy klient pokocha zabieg, pod­czas którego leży i się relak­suje a pady zabiegowe wywołują skur­cze mięśni, budu­jąc „kalo­ryfer” na brzuchu i jed­nocześnie spala­jąc tłuszcz. !

W związku z rozpoczę­tym właśnie sezonem jesienno-​zimowym, jed­nym z głównym tem­atów zapy­tań były także ter­apie laserowe, w których pole­cal­iśmy cer­ty­fikowany kom­bajn medy­czny LIGHT SPEED PLAT­INUM PLAT­FORM, zapew­ni­a­jący skuteczne zabiegi epi­lacji a w najbo­gat­szej opcji także kuracje fotood­mładza­nia e-​light czy też peelingu węglowego laserem neodymowo-​yagowym.

Ogrom­nie cieszy nas niesłab­nąca pop­u­larność jed­nego z wiodą­cych sprzętów do frak­cyjnych mikroigłowych fal radiowych czyli K-​Med. Frax’a! Cho­ciaż ter­apie mikroigłowym RF mogą być wykony­wane przez cały rok (przy odpowied­niej foto­pro­tekcji!), to jed­nak jesień i zima, krótkie dni z małą iloś­cią słońca spraw­iają, że to właśnie w tym okre­sie klien­tki są bardziej skłonne do wyboru właśnie takiej formy dzi­ała­nia anti-​aging na skórę.

Nasi goś­cie nie przes­zli obo­jęt­nie także obok Elite Shape Exclu­sive oraz Lipo Freeze 4D Next Gen­er­a­tion – w końcu piękna, wymod­e­lowana syl­wetka to nie cel na lato /​urlop /​wakacje, tylko na każdy dzień roku.

Jed­nym słowem DZIĘKU­JEMY! Od ponad 20lat dzi­ałamy w branży ale każde spotkanie i roz­mowa z takimi klien­tami jak Wy jest dla nas kole­jną okazją do rozsz­erzenia naszej wiedzy, kon­tak­tów i doświad­czenia. Do zobaczenia na wiosnę!

zapraszamy!