3 kongres 18-10-2015W dniu 18 października 2015 roku odbył się III Kon­gres Kos­me­tologii Este­ty­cznej, wzięło w nim udział blisko 180 osób, a pośród firm part­ner­s­kich, które w nim uczest­niczyły było również Image Group.

Celem kon­gresu było przed­staw­ie­nie sze­roko pojętej kos­me­tologii este­ty­cznej w połącze­niu z medy­cyną. Kon­gres miał za zadanie pod­niesie­nie poziomu wiedzy kos­me­tologów i przy­bliże­nie tem­atyki kos­me­tologii este­ty­cznej. Był okazją do wymi­any doświad­czeń i naw­iąza­nia nowych kon­tak­tów biznesowych.