beauty forum 3 2018Warsza­wskie targi Beauty Forum – najwięk­sze branżowe targi w kraju, są obow­iązkowym punk­tem w naszym kalendarzu.

Ich wiosenna edy­cja, która miała miejsce w min­iony week­end, była dla nas niezwykłym cza­sem spęd­zonym na prezen­towa­niu Państwu najnowszych tech­nologii, takich jak laser diodowy Light Speed Plat­inum czy HIFU Ultra­lift, oraz nowinek kos­me­ty­cznych marek Med­beauty, Insti­tute BCN oraz Bruno Vas­sari. Na naszym stoisku odby­wały się również pokazy na żywo, m.in. infuzji tlenowej IBCN Meso-​Oxy, hitowego zabiegu ze złotem Med­beauty 24k Gold Treat­ment oraz odmładza­jącej kuracji Bruno Vas­sari, w których chęt­nie brali Państwo udział, co nas niezmiernie cieszy.

Z tego miejsca chcieliśmy ogrom­nie podz­iękować za Państwa obec­ność, za frek­wencję, która trady­cyjnie dopisała, za każdą roz­mową, spotkanie, dyskusję, za zain­tere­sowanie naszą ofertą. Wszys­tko co robimy, robimy dla Państwa, dlat­ego raduje nas fakt, że nie pozostają nam Państwo dłużni i akty­wnie uczest­niczy­cie w każdym wydarze­niu z naszym udziałem.

Jeszcze raz serdecznie dzięku­jemy i liczymy na kole­jne tak udane spotkania.