spa wrzesien 2018Targi Beauty Forum&SPA – każda kole­jna edy­cja pozy­ty­wnie Nas zaskakuje, przynosząc mnóstwo nowych kon­tak­tów, zna­jo­mości oraz ogrom fachowej wiedzy i nowinek z branży beauty. Uwiel­bi­amy te 2 dni spęd­zone na roz­mowach, odpowiada­niu na nur­tu­jące Państwa pyta­nia a przede wszys­tkim spęd­zone na spotka­ni­ach z nowymi jak i stałymi klien­tami, których przez więk­szą część roku słyszymy tylko w słuchawce telefonu.

Dzięku­jemy, że nie wahal­iś­cie się do Nas pod­jeść i zamienić cho­ciaż parę słów, były to dlaNas ogrom­nie przy­jemne chwile.

Dzięku­jemy za zain­tere­sowanie naszą ofertą – plat­forma medy­czna Light Speed Plat­inum Plat­form cieszyła się niesłab­ną­cym zain­tere­sowaniem od otwar­cia tar­gowych drzwi aż do ich zamknię­cia. Laser Power Puls Nano Nd:Yag Q-​Switch już znalazł nowych naby­w­ców i za parę dni będzie cieszył zab­ie­gami szczęśliwe klien­tki gabi­netów, które zde­cy­dowały się na wybór naszego sprzętu.

Pod­sumowu­jąc – Targi Beauty Forum&SPA po raz kole­jny Nas nie zaw­iodły i mamy nadzieję, że kole­jne edy­cje będą coraz lep­sze. Dzięku­jemy wszys­tkim i każdemu z osobna za wszys­tkie odwiedziny i poświę­cony Nam czas.

Do zobaczenia już niebawem!