szkolenie-04.2016Za nami dwa szkole­nia real­i­zowane w dwóch mias­tach. W dniu 28 lutego 2015 w Poz­na­niu oraz 3 kwiet­nia w Warsza­wie odbyły się pokazy wraz z instruk­tażem zabiegowym. Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane przez naszą firmę przy­ciągnęło wiele Pań, uczest­niczki spotkań mogły poz­nać nasze nowości z kat­e­gorii urządzeń oraz kosmetyków.

Zaprezen­towal­iśmy między innymi urządze­nie K-​MED Tech­nolo­gies II, które daje możli­wość zamykanie naczyń i zmian skórnych wysokimi częs­totli­woś­ci­ami radio fre­quency. Panie miały przy­jem­ność uczest­niczyć oraz doświad­czyć zabiegu mezoter­apii mikroigłowej frak­cyjnej przy wyko­rzys­ta­niu kok­ta­jlu Revita-​HA z Insti­tute BCN, zabiegu z wyko­rzys­taniem maski ter­micznej oraz “Med­beauty 24k Gold Treat­ment” z uży­ciem maski z 24-​karatowego złota.

Dzięku­jemy wszys­tkim za uczest­nictwo i zapraszamy na nad­chodzące szkole­nia z firmą Image!