beauty forumTegoroczne Targi Beauty Forum w Warsza­wie 1112 marca 2017 roku upłynęła w atmos­ferze sym­pa­ty­cznych rozmów z klien­tami, wymi­any doświad­czeń oraz poglądów.

Dziewięt­nas­to­let­nia już trady­cja i między­nar­o­dowa kon­cepcja poz­woliły po raz kole­jny na orga­ni­za­cje targów na najwyższym poziomie.

Na naszym stoisku mogliś­cie Państwo podzi­wiać wiele nowości tech­no­log­icznych, między innymi doce­ni­any przez sze­rokie grono klien­tów Laser Frak­cyjny FRAX CO2.