33 krakow-16-17.04.2016W dni­ach 1617 kwiet­nia 2016 roku, nasza firma uczest­niczyła w Kon­gre­sie i Tar­gach LNE odby­wa­ją­cych się corocznie w Krakowie. Jest jedno z najwięk­szych wydarzeń kos­me­ty­cznych odby­wa­ją­cych się w połud­niowej części Pol­ski było wyjątkowo owocne również dla naszej firmy.

Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyła się maska Med­beauty Gold 999K — płatki z 24-​karatowego złota o właś­ci­woś­ci­ach prze­ci­wz­marszczkowych i rozświetlających.

Odwiedza­jący zain­tere­sowani byli wyróżnionym ostat­nio laserem: Max Diode Laser II