bralismy udzialOd wielu lat Image Group reg­u­larnie uczest­niczy w najważniejszych wydarzeni­ach kos­me­ty­cznych całego kraju. Nasza firma bierze czynny udział w tar­gach, sym­poz­jach oraz kon­gre­sach. Wach­larz naszych pro­duk­tów cieszy się wybitną pop­u­larnoś­cią w każdej grupie odbior­ców. Każde spotkanie z naszymi klien­tami staje się inspiracją do wciąż nowych rozwiązań. Image Group cieszy się wielo­let­nim doświad­cze­niem jako wys­tawca na najbardziej prestiżowych imprezach kos­me­ty­cznych, jesteśmy stałym bywal­cem między innymi: Targów Beauty Forum & Spa w Warsza­wie (zarówno edy­cji wiosen­nych jak również jesi­en­nych), Targi Kos­me­ty­czne Salon Jesień w Warsza­wie, Targi Uroda i Este­tyka w Łodzi, Beauty Vision Forum Kos­me­tyki w Poz­na­niu, Hair Fair & Beauty Fes­ti­wal w Sos­nowcu, Kon­fer­encja Sto­warzyszenia Lekarzy Der­ma­tologów Este­ty­cznych w Warsza­wie, Targi Kos­me­ty­czne, Spa, Paznok­ciowe i Solaryjne w Warszawie.