onas-image

Image Group to lider sprzedaży pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków i nowoczes­nych urządzeń w przys­tęp­nych cenach i najwyższej jakości.

Już od 1996 roku dzi­ałamy na rynku kos­me­ty­cznym, kos­me­to­log­icznym i medy­cyny este­ty­cznej. Wprowadzamy na rynek najnowsze tech­nolo­gie i innowa­cyjne kos­me­tyki. Prężnie rozwi­jamy nasz dział dys­try­bucji. Jesteśmy otwarci i chętni do naw­iązy­wa­nia nowych kon­tak­tów hand­lowych. Dzie­limy się naszymi doświad­czeni­ami. Staw­iamy na ciągły rozwój, jakość naszych pro­duk­tów oraz wzrost poziomu jakości obsługi.

Nasz zespół składa się z fachow­ców ds. mar­ketingu, świet­nych szkole­niow­ców, kos­me­tologów, lekarzy i inżynierów serwisu.

Kos­me­tyki profesjonalne

Pro­ponu­jemy Państwu kos­me­tyki pro­fesjon­alne, dedykowane wszys­tkim nowoczes­nym gabi­ne­tom, które cenią sobie skuteczność ofer­owanych zabiegów i eko­nom­iczne pode­jś­cie do produktu.

Nasze marki kosmetyków:

Marka kos­me­tyków pielę­gna­cyjnych na twarz i ciało twor­zona z ogromną pasją przez Image dla sze­rok­iego grona pro­fesjon­al­istów z dziedziny kos­me­tologii i medy­cyny. Misją firmy jest przede wszys­tkim pro­dukcja wysoko jakoś­ciowych i bez­piecznych pro­duk­tów z wyko­rzys­taniem najnowszej wiedzy z dziedziny biotech­nologii i kos­me­tologii medy­cznej. Do pro­dukcji kos­me­tyków używa się sprawd­zonych naukowo skład­ników, które są dokład­nie anal­i­zowane pod kątem skuteczności. Recep­tury są ory­gi­nalne i niepowtarzalne.

onas rnk Firma Image Group wprowadz­iła nowoczesna kolekcję lakierów hybry­dowych RNK BEAUTY GELPOL­ISH jest spełnie­niem kobiecych marzeń kocha­ją­cych trwały man­i­cure i pedi­cure w fan­tasty­cznych kolorach. Dzięki swo­jej kon­sys­tencji są łatwe w aplikacji i wyjątkowo wyda­jne. Kole­jną zaletą jest ich pojem­ność, aż 10 ml!

Znakiem rozpoz­naw­czym jest wysoka jakość, połysk i odporność za czyn­niki zewnętrzne. W ofer­cie RNK BEAUTY GELPOL­ISH dostępne jest ponad 120 przepięknych kolorów do wyboru! W skład linii lakierów hybry­dowych RNK BEAUTY GELPOL­ISH wchodzą również bazy i topy. Ich innowa­cyjna for­mułą daje gwarancję 100% przy­czep­ności zarówno do nat­u­ral­nej płytki jak również do tip­sów oraz paznokci żelowych.

Jest pro­du­cen­tem ampułek stosowanych w pielę­gnacji i lecze­niu różnych defek­tów este­ty­cznych twarzy i ciała. Ampułki IBCN przez­nac­zone są do mezoter­apii mikroigłowej (meso rollery, meso peny), mezoter­apii bezigłowej (elek­tro­po­racja), sono­forezy, jono­forezy i wielu innych zas­tosowań np. po zabiegu mikro­der­mabrazji, oksybrazji.

Bruno Vas­sari to hisz­pańska firma kos­me­ty­czna, która pro­ponuje ekskluzy­wne preparaty przez­nac­zone do pro­fesjon­al­nej pielę­gnacji twarzy i ciała. Poleca także sze­roki wach­larz bardzo skutecznych pro­duk­tów do kuracji domowych. Firma cieszy się uznaniem na całym świecie. Jej pri­o­ry­tetem jest tworze­nie nowoczes­nych recep­tur kos­me­to­log­icznych oraz innowa­cyjnych, pro­fesjon­al­nych zabiegów pielęgnacyjnych.


Pro­fesjon­alna aparatura kos­mer­ty­czno — medy­czna


Poza tym ofer­u­jemy sze­roką gamę nowoczes­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medycznych.

Możemy poszczy­cić się wieloma prestiżowymi nagro­dami dla naszych urządzeń: „Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape, „Złoty medal Targów Poz­nańs­kich” dla urządzenia Lipo Freeze, „Złoty medal – Pro­dukt Roku” na Tar­gach w Sos­nowcu dla urządzenia IPL Top Laser.

Nasze marki urządzeń:

Kieru­jąc się zapotrze­bowaniem rynku medy­cyny este­ty­cznej oraz kos­me­ty­cznego, pow­stała marka wyjątkowa — TOP TECH­NOL­OGY. Jest zwieńcze­niem pracy najlep­szych spec­jal­istów, inżynierów z Hisz­panii oraz z Pol­ski, którzy stworzyli zupełnie nową jakość. Spec­jal­nie opra­cow­ane pro­gramy zabiegowe, po kon­sul­tac­jach z najlep­szymi spec­jal­is­tami w branży dały wyjątkowe rezul­taty. Pozwalają osiągnąć najwyższe para­me­try, za czym idzie niespo­tykana skuteczność zabiegów. Nigdy dotąd rezul­taty nie były tak zadowalające.

Jakość przede wszys­tkim – stwierdze­nie stało się dewizą marki. Kom­po­nenty i tech­nolo­gie, dzięki którym pow­stają urządzenia, dają gwarancję użyteczności przez długie lata. Najwyższa jakość wyko­na­nia i wyjątkowy design pozwalają budować przewagę konkuren­cyjną marki TOP TECHNOLOGY.


Sys­tem part­ner­ski i sys­tem franczyzowy

Wprowadzil­iśmy także kilka różnych, ciekawych kon­cepcji prowadzenia włas­nego salonu kosmetycznego.

Oto nasza propozycja:

SYS­TEM PARTNERSKI

Prag­niemy zapro­ponować Państwu rozpoczę­cie dzi­ałal­ności w branży kos­me­ty­cznej pod naszymi skrzy­dłami przyj­mu­jąc logo oraz stan­dardy obow­iązu­jące w prestiżowych salonach kos­me­ty­cznych pod nazwą: Insty­tut Kos­me­tologii Image. Praca pod szyl­dem rozpoz­nawal­nej marki przynosi już na star­cie wiele finan­sowych korzyści. Pozwala wyróżnić się wśród konkurencji i zdobyć klientów.

Zaletą sys­temu part­ner­skiego Image jest brak obow­iązku płace­nia jakichkol­wiek reg­u­larnych opłat, brak obow­iązku dzie­le­nia się zyskami. To zde­cy­dowanie zwięk­sza dochodowość salonu. Image Group prag­nie być Państwa part­nerem biz­ne­sowym. Prag­nie doradzić jak otworzyć swój własny salon kos­me­ty­czny i jak go prowadzić praw­idłowo przez wiele długich lat. Prag­nie pomóc w doborze odpowied­niej aparatury i kos­me­tyków, tak aby klient salonu poczuł się wyjątkowo usatys­fakcjonowany. Prag­nie również podzielić się swoim włas­nym doświad­cze­niem w posunię­ci­ach mar­ketingowych salonu oraz pomóc w fachowym przeszkole­niu kadry pracowniczej.

SYS­TEM FRANCZYZOWY

Sys­tem franczy­zowy ofer­owany przez Beau­ti­ful­Skin — Fotepi­lacja i Este­tyka to nowa forma biz­nesu . Do współpracy zapraszamy wszys­tkie gabi­nety kos­me­ty­czne, medy­czne prowadzące obec­nie dzi­ałal­ność gospo­dar­czą oraz osoby zain­tere­sowane rozpoczę­ciem dzi­ałal­ności jako franczyzobiorcy.

W ramach sys­temu otrzy­mu­je­cie Państwo gotową kon­cepcję prowadzenia włas­nego biz­nesu opartą na zab­ie­gach epi­lacji i fotood­mładza­nia IPL+RF oraz mezoter­apii bezigłowej. Wyko­rzys­tu­jąc nowoczesne metody zarządza­nia, poparte doświad­cze­niem pomagamy Państwu umoc­nić swoją pozy­cję na rynku lub stworzyć pro­fesjon­alny punkt usługowy .


Pro­fesjon­alne szkole­nia w nowoczes­nym cen­trum szkole­niowym IMAGE

Image Group prag­nie podzielić się z pro­fesjon­al­is­tami z branży kos­me­ty­cznej swoją wiedzą i doświad­cze­niem. W związku z tym zaprasza wszys­t­kich na pro­fesjon­alne szkole­nia w Cen­trum Szkole­niowym Image. Szkole­nia przeprowadzane są według innowa­cyjnych i najbardziej efek­townych metod naucza­nia. Prowad­zone są w formie wykładów opar­tych na skryp­cie szkole­niowym opra­cow­anym przez spec­jal­istów i instruk­torów Image, a także pro­jekcji mul­ti­me­di­al­nych. Szkole­nia przez­nac­zone są dla osób zawodowo zaj­mu­ją­cych się kos­me­tyką, które pragną rozwinąć swoją wiedzę i nabyć nowe umiejęt­ności prak­ty­czne, pozwala­jące na wprowadze­nie innowa­cyjnych metod wykony­wa­nia zabiegów kos­me­ty­cznych.

Zapraszamy do współpracy.