krakow 214Za nami 30.Edycję Między­nar­o­dowego Kon­gresu LNE & SPA odby­wa­jącego się 1516 listopada 2014 roku w Między­nar­o­dowym Cen­trum Targowo-​Kongresowym EXPO Kraków! Kon­gres LNE jest prestiżową imprezą o randze między­nar­o­dowej i najważniejszym wydarze­niem edukacyjno-​targowym dla pro­fesjon­al­istów z całej Pol­ski. Pier­wsza edy­cja zwieńc­zona wielkim sukce­sem odbyła się w Warsza­wie, gdy w Polsce kos­me­tyka pro­fesjon­alna dopiero raczkowała. Orga­ni­za­torzy postanow­ili prze­nieść stolicę piękna do Krakowa.