IMAGE GROUP w okre­sie wiosen­nym miała przy­jem­ność spotkać się z licznym gronem swoich klien­tów w różnych mias­tach Pol­ski. Pokazy i szkole­nia dały możli­wość zaprezen­towa­nia pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych Top Tech­nol­ogy oraz kos­me­tyków marki Med­Beauty, Insti­tute­BCN oraz Bruno Vassari.

HAR­MONO­GRAM POKAZÓW I SZKOLEŃ

harmonogram