31beauty wawa

Wielkie krakowskie święto branży beauty czyli Kon­gres i Targi LNE już za nami. Wiosenna edy­cja tej renomowanej imprezy przy­ciągnęła do hali EXPO czołówkę najlep­szych pro­du­cen­tów i dys­try­b­u­torów w kraju oraz tłum odwiedzających.

My również mieliśmy przy­jem­ność brać udział w tym wydarze­niu — to już obow­iązkowy punkt w naszym kalen­darzu. Chcielibyśmy wszys­tkim, którzy razem z nami tworzyli #teamim­age na stoisku 79, serdecznie podz­iękować. Byliśmy tam dla Was!

Najlep­sze pro­fesjon­alne kos­me­tyki i pro­dukty zabiegowe, zaawan­sowane tech­no­log­icznie rozwiąza­nia sprzę­towe a także zupełnie nowy i odświeżony wygląd naszego stoiska — tygod­nie przy­go­towań opłaciły się :) Wszys­tko dzięki Wam! Mnóstwo pozy­ty­wnej energii, inspiracji do dal­szej pracy , naw­iązanie nowych kon­tak­tów hand­lowych, wymi­ana doświad­czeń – dzi­ało się. Dzięku­jemy, że od lat możemy liczyć na Wasze wsparcie!

Do zobaczenia na następ­nych tar­gach — już nie możemy się doczekać ponownego spotkania :)