Dzieku­jemy! Cały #teamim­age jest wszys­tkim ogrom­nie wdz­ięczny za Wasza obec­ność na naszym stoisku i zainteresowanie.

Praca, którą włożyliśmy w przy­go­towanie oferty oraz naszego standu została nam wyna­grod­zona przez wszys­tkie roz­mowy, spotka­nia, pyta­nia, odwiedziny a nawet (nieskrom­nie przyz­namy) przez kom­ple­menty jakie od Was usłyszeliśmy.

Od lat jesteśmy wys­taw­cami i odwiedzil­iśmy wiele miast, różne wydarzenia, ale niepow­tarzalna atmos­fera warsza­wskiego Beauty Forum sprawia, że za każdym razem wracamy tu z uśmiechem na twarzy. Przed­staw­iliśmy Wam najnowsze i najlep­sze rozwiąza­nia hi-​tech beauty marki TopTech­nol­ogy – nie zdzi­wił nas fakt, że Waszymi zde­cy­dowanymi fawory­tami był AQUALUX H2 EXCLU­SIVE, LIGHT SPEED PLAT­INUM PLAT­FORM oraz ELITE SHAPE EXCLU­SIVE. 3 tech­nolo­gie, które zaspokoją zabiegowe wyma­gania każdego gabi­netu. Przez całe dwa tar­gowe dni mogliś­cie złożyć zamówienia na ofer­owane przez nas pro­fesjon­alne gabi­ne­towe kos­me­tyki czyli pol­ska marka Med­beauty oraz hisz­pańskie ampułki, kok­ta­jle Insti­tute­BCN oraz pro­dukty selek­ty­wne pro­du­centa BrunoVassari.

Dzięku­jemy raz jeszcze, poz­draw­iamy i wracamy do pracy, aby na wiosenną edy­cje BF znów Was zaskoczyć.

Bądź­cie z nami cały czas — sezon jesień/​zima 20192020 zapowiada się bogaty w nowości zarówno tech­no­log­iczne jak i kosmetyczne.