bv-kwiecien 15Kole­jne święto kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej dobiegło końca. 1819 marca był wyjątkowym week­en­dem dla naszej firmy spęd­zonym na tar­gach Beauty Vision w Poz­na­niu. Wyjątkowym z wielu względów, przede wszys­tkim jak zawsze mogliśmy spotkać się z naszymi klien­tami i poroz­maw­iać o świecie kos­me­tyki, w którym czu­jemy się najlepiej, jak również ode­brać Złoty Medal MTP dla Innowa­cyjnej linii ampułek Med­beauty w połącze­niu z Medi-​Pro Tita­nium Derma Rollerem.

Jest to dla nas znaczące wyróżnie­nie, ponieważ Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoz­nawal­nych nagród na pol­skim rynku, która jest przyz­nawana — po wnikli­wej oce­nie ekspertów — pro­duk­tom najwyższej jakości. Bardzo dużym zain­tere­sowaniem oprócz pro­duk­tów wyróżnionych cieszyły się maski owocowo-​warzywne, a pon­adto urządze­nie MDL Laser Diodowy oraz urządze­nie do zamyka­nia naczyń krwionośnych K-​MED.