5 kongres kosmetologi 2 2018W min­iony week­end po razy kole­jny mieliśmy okazję goś­cić w Warsza­wie, na V Ogólnopol­skim Kon­gre­sie Kos­me­tologii Este­ty­cznej. Były to dwa inten­sy­wne dni spotkań, rozmów, wymi­any doświad­czeń i prezen­tacji naszej oferty.

Ogromna dawka wiedzy, którą otrzy­mal­iśmy nie tylko pod­czas wykładów, lecz również w cza­sie rozmów odby­wa­ją­cych się przy naszym stoisku, zaowocują w najbliższej przyszłości jeszcze lep­szym dos­tosowaniem naszej oferty pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków oraz urządzeń do oczeki­wań naszych klientów.

Ciągły rozwój i samo­d­oskonale­nie spraw­iają, że chcemy być coraz lepsi w tym, co robimy, głównie dla Państwa. Dzięku­jemy za każde odwiedziny oraz miłe słowo – jest to dla nas duża motywacja oraz potwierdze­nie, że to co robimy ma sens. Liczymy na kole­jne tak serdeczne spotkania.

Kole­jne już wkrótce!