kongres krakow-2015Za nami kole­jne święto kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej 31. Między­nar­o­dowy Kon­gres i Targi Kos­me­ty­czne LNE & SPA, które odbyło się w Krakowie!

To wydarze­nie w połud­niowej Polsce, które jak co roku przy­ciągnęło grono wybit­nych spec­jal­istów. Na stoisku Image Group zaprezen­towal­iśmy nasze pro­dukty marek Med­beauty i Insti­tute BCN oraz innowa­cyjne tech­nolo­gie. Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyła się linia ampułek Med­beauty wraz z Medi-​Pro Tita­nium Derma Rollerem, zdy­by­wcy Złotego Medalu MTP, a także urządzenia Magic RF i Laser diodowy MDL II.

Poniżej krótka fotorelacja: