wroclaw 2015We wrocławskiej Hali Stule­cia w week­end 2526 kwiet­nia 2015 roku czekały stoiska wiodą­cych firm z branży kos­me­ty­cznej, spec­jal­isty­czne wykłady oraz warsz­taty. Sezon wiosen­nych targów został uwieńc­zony kole­jnym wyjątkowym wyróżnie­niem dla naszej firmy Image Group.

Urządze­nie Magic RF Frak­cyjne fale radiowe zostało doce­nione w kat­e­gorii innowacja. Jest to rewolucyjne urządze­nie, doce­nione w kos­me­tologii i medy­cynie este­ty­cznej, łączące pro­ces nakłuwa­nia z falą radiową. Pon­adto dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się nasza rodz­ima marka Medbeauty.