szkolenia pokazy

IMAGE GROUP przy współpracy z dys­try­b­u­torami zre­al­i­zowała szereg spec­jal­isty­cznych szkoleń z zakresu pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych oraz zaawan­sowanych metod pielę­gnacji twarzy i ciała kos­me­tykami marek: Med­beauty, Insti­tute BCN oraz Bruno Vassari.

Pod­czas szkoleń mogliśmy uczest­niczyć w kuracji przeciwstarzeniowej/​nawilżającej z wyko­rzys­taniem Meso-​Rollera i Ampułek, a także zabiegu „KINATY BOT­U­LINUM LIKE – bez potrzeby iniekcji”, wyko­rzys­tu­jącego dwie maski, opty­mal­izu­jące prze­ci­wz­marszczkowy i uję­dr­ni­a­jący efekt. Pon­adto przed­staw­iono markę Insti­tute BCN pod­czas zabiegu mezoter­apii mikroigłowej. Insti­tute BCN to marka ofer­u­jącą ampułki stosowane w pielę­gnacji i lecze­niu różnych defek­tów este­ty­cznych twarzy i ciała.

Zain­tere­sowaniem cieszyło się również nowoczesne urządze­nie K-​MED Tech­nolo­gies II zamyka­jący naczy­nia krwionośne w 5 minut, za pomocą ultra szy­b­kich fal radiowych.

Współpracu­jący w tym sezonie z nami dys­try­b­u­torzy to: Cos­i­nus Cos­met­ics – Łódź, MSCos­met­ics Shop – Toruń, Efrem Hur­tow­nia Kos­me­tyki Pro­fesjon­al­nej – Białys­tok, Grand — Hur­tow­nia kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej oraz art. do styl­iza­cji paznokci – Tychy, MAGREG – Zielona Góra, Arka­dia — Hur­tow­nia Kos­me­tyków Profesjonalnych.