bf 9 2017W min­iony week­end 2324 wrześ­nia 2017r mieliśmy przy­jem­ność kole­jny rok z rzędu uczest­niczyć w warsza­ws­kich Tar­gach Beauty&Spa. Była to nie tylko niesamowita okazja do rozmów i spotkań ze stałymi klien­tami, z którymi kon­takt na co dzień mamy tylko tele­fon­iczny, ale również możli­wość naw­iąza­nia nowych zna­jo­mości, które w mogą zaowocować w przyszłości.

Te dwa dni upłynęły pod znakiem wymi­any poglądów, doświad­czeń, zapoz­nana się z nowinkami kos­me­ty­cznymi oraz tech­no­log­icznymi. Na naszym stoisku mogliś­cie Państwo podzi­wiać wiele nowości tech­no­log­icznych, między innymi doce­ni­any przez sze­rokie grono klien­tów Max Diode Laser Gold oraz Laser Frak­cyjny FRAX CO2, a także sko­rzys­tać ze spec­jal­nych rabatów i promocji.