Pro­ponu­jemy Państwu sko­rzys­tanie z oferty kredytów i leasingów
OPCJA KREDYTU

Raty również na dowód oso­bisty i oświad­cze­nie o dochodach !

Warunki kredytu:
- bez prow­izji
- opro­cen­towanie tylko 0,8 % miesięcznie
- bez wpłaty początkowej
- kredyt do 40.000 zł !
- możli­wość rozłoże­nia na raty od 2 do 60 miesięcy

Aby wypełnić wniosek kredy­towy bądź uzyskać więcej infor­ma­cji prosimy o kon­takt pod nr tele­fonu: 664 477 701 lub 63 249 15 09.

Wypełnie­nie wniosku kredy­towego trwa około 5 minut. Po chwili uzysku­jemy od banku infor­ma­cję o przyz­na­niu bądź kredytu. Jeśli jest pozy­ty­wna, wysyłamy ją do Państwa do pod­pisu. W chwili otrzy­ma­nia pod­pisanej umowy, niezwłocznie wysyłamy kuri­erem bądź dostar­czamy do Państwa sprzęt. Najczęś­ciej otrzy­mują go Państwo na drugi dzień.

OPCJA LEASINGU

Infor­ma­cje doty­czące leasingu urządzeń mogą Państwo uzyskać w naszej fir­mie pod numerami tele­fonów 664 477 701 lub 63 2491509. Umowa jest gotowa już tego samego dnia!

ŁATWIEJSZEGO I SZYB­SZEGO KREDYTU NIE POSIADAMY !

Serdecznie zapraszamy do współpracy.