iv kongres antiagingNasza firma uczest­niczyła w VI Kon­gre­sie Anti-​Aging, orga­ni­zowanym przez „art of BEAUTY”. Tem­atyka VI Kon­gresu Anto-​Aging prezen­towała sze­roką wiedzę inter­dyscy­pli­narną z zakresu anti-​aging taką jak pro­fi­lak­tyka, diete­tyka, najnowsze trendy oraz metody niekon­wencjon­alne po które coraz częś­ciej sięga medy­cyna i kosmetologia.

Pod­czas kon­gresu mogliś­cie Państwo nabyć i zapoz­nać się z niezwykle skutecznymi, a jed­nocześnie pon­ad­cza­sowymi ampułkami hisz­pańskiej marki INSTI­TUTE BCN, które wciąż pow­ięk­szają grono swoich odbiorców.