lne 37a37. Targi LNE w Krakowie – każda kole­jna edy­cja targów przy­ciąga swoją renomą coraz liczniejsze grono wys­taw­ców oraz odwiedza­ją­cych, dając nam możli­wość posz­erzenia kon­tak­tów hand­lowych i branżowych, przed­staw­ienia naszej ofert kos­me­tyków oraz pokaza­nia Państwa wiodą­cych rozwiązań tech­no­log­icznych kos­me­tologii este­ty­cznej oraz anti-​aging, których jesteśmy dystrybutorem.

Szczegól­nym zain­tere­sowaniem cieszyła się nasza plat­forma Light Speed Plat­inum – najnowszy laser diodowy na rynku, oraz hitowy zabieg infuzji tlenowej IBNC Meso-​Oxy z amerykańską tech­nolo­gia urządzenia oraz hisz­pańskimi ampułkami Insti­tute BCN. Dzięku­jemy za odwiedziny, za zain­tere­sowanie naszym asorty­mentem, za wzię­cie czyn­nego udzi­ału w pokazach, jakie odby­wały się na naszym stoisku.

Do zobaczenia na następ­nej edy­cji targów!