xviii konferencja ptmeiaa

W dni­ach 45 luty 2017 roku w Warsza­wie została zorga­ni­zowana przez PTMEiAA, we współpracy z Pody­plo­mową Szkołą Medy­cyny Este­ty­cznej PTL kon­fer­encja. Tem­atyka kon­fer­encji poświę­cona była w dużej mierze zabiegom z uży­ciem tzw. wypeł­ni­aczy celem korekcji defek­tów este­ty­cznych twarzy. W sobotę zaplanowano serię wykładów, nato­mi­ast w niedzielę odbyły się pokazy i zaję­cia praktyczne.

xviii konferencja ptmeiaa 2