bi20192728 maja to dni w których odbyła się 7. Kon­fer­encja Beauty Inspi­ra­tion w Warsza­wie – najwięk­sze spotkanie dla man­agerów obiek­tów beauty.

Wśród wys­taw­ców i part­nerów tego wydarzenia znaleźliśmy się również my, goś­cil­iśmy Państwa na naszym stoisku przez cały wykład­owy dzień. Najwięk­szy zaszczyt dosięgnął nas na uroczys­tej Gali Lid­erów Biz­nesu Beauty, pod­czas której ode­bral­iśmy wyróżnie­nie za nasz best­sellerowy K-​Med FRAX RF w kat­e­gorii Urządzeń kos­me­ty­cznych do zabiegów na twarz i ciało. To praw­idziwa przy­jem­ność znaleźć się w tak prestiżowym gronie lau­re­atów.

K-​Med FRAX RF to innowa­cyjne urządze­nie dzi­ała­jące w tech­nologii frak­cyjnych fal radiowych, które z powodze­niem pracuje w dziesiątkach gabi­netów w całej Polsce.

Otrzy­mane wyróżnie­nie tylko potwierdza jego skuteczność i pop­u­larność. Ogrom­nie dzięku­jemy jury oraz wszys­tkim, którzy kon­sek­went­nie wspier­ają i dopin­gują nas w codzi­en­nej pracy i dostar­cza­niu branży beauty nowych rozwiązań .