laur klienta 2017Z wielką przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że Insty­tuty Kos­me­tologii Image/​Salony Kos­me­ty­czne Image otrzy­mały Laur Klienta 2017.

Praca którą wykonują kos­me­tolodzy w naszych gabi­ne­tach została doce­niona przez setki klien­tów, którzy wys­taw­iali nam pozy­ty­wną opinię doty­czącą jakości usług, naszego zaan­gażowa­nia, pracy, którą wkładamy każdego dnia, świad­cząc usługi na najwyższym poziomie.

Kom­for­towe warunki jakie tworzymy, korzys­tanie z najnowocześniejszych rozwiązań tech­no­log­icznych, ofer­owanie zabiegów wyko­rzys­tu­ją­cych kos­me­tyki wysok­iej jakości – to wszys­tko składa się na zau­fanie jakim nas Państwo obdarzyliś­cie. Laur będzie dla nas pod­stawą do jeszcze bardziej wytężonego dba­nia o każdego klienta odwiedza­jącego nasze Instytuty.