zloty medalChcielibyśmy poin­for­mować Państwa, że Sąd Konkur­sowy Złotego Medalu MTP na Forum Kos­me­tyki Beau­tyVi­sion 2017 przyz­nał w głosowa­niu tajnym Złoty Medal dla Lasera Frak­cyjnego FRAX CO2.

Nie tylko jury konkursu Złotego Medalu MTP, ale również sze­rokie grono naby­w­ców cieszy się zale­tami tego wspani­ałego urządzenia. Nasz laser pozwala na najskuteczniejsze wykony­wanie zabiegów. Wiązka emi­towana przez laser dociera do skóry właś­ci­wej, dzięki czemu uruchami­ane są silne pro­cesy regen­er­acji, lik­widu­jąc prze­bar­wienia i blizny, a także popraw­ia­jąc elasty­czność skóry.

Laser dzi­ała głównie na skórę właś­ciwą. Najnowsze sys­temy zain­stalowane w laserze frak­cyjnym FRAX CO2 powodują, że okres rekon­wales­cencji po zabiegu skró­cił się do niezbęd­nego minimum.

baner