zloty medal 2016Niezmiernie miło poin­for­mować, że Image Group kole­jny raz została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku.

Od wielu lat pro­fesjon­alne grono spec­jal­istów przyz­naje medale w określonej dziedzinie produktom/​wyrobom, które wyróż­ni­ają się na rynku po wzglę­dem innowa­cyjności, pro­fesjon­al­izmu, dzi­ała­nia, jak również nieza­wod­ności, unikalności i innych wytycznych.

W tak zaszczyt­nym gronie znalazła się złota maska marki Med­beauty — 24k Gold Mask. Maska Med­beauty Gold 999K dzi­ała sil­nie anty­bak­teryjnie, prze­ci­w­grzy­bicze i prze­ci­wza­palne, opóź­nia pro­ces pow­stawa­nia zmarszczek, sty­mu­luje syn­tezę kola­genu, naw­ilża oraz odży­wia skórę. Lik­widuje prze­bar­wienia i pozostawia na skórze delikatny film ochronny.