zloty krokusZ wielką radoś­cią prag­niemy poin­for­mować wszys­t­kich Państwa o przyz­na­niu prestiżowej nagrody: “Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape Face & Body na Tar­gach Kos­me­ty­cznych Salon Wiosna 2013 w Warsza­wie w kat­e­gorii: Najlep­szy sprzęt i urządzenia kosmetyczne.

Dzięki Elite Shape Face & Body możemy wykonać następu­jące zabiegi:

  • Lipoter­apię pod­ciśnieniowa (Lipo­der­mol­ogy Elite Shape) — pod­ciśnie­nie + masaż: sty­mu­lacja układu krąże­nia, lim­faty­cznego, elim­i­nacja toksyn, poprawa utlenowa­nia komórek, zwięk­sze­nie syn­tezy kola­genu i elastyny; dzi­ałanie: anty­cel­luli­towe, odchudza­jące, mod­elu­jące syl­wetkę ciała
  • Radio­der­malipolizę ciała Elite Shape (Elite Shape) — laser + fala radiowa RF bi-​polarna + masaż pod­ciśnieniowy z samo­bieżnymi rolkami ; pobudze­nie fibrob­lastów do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych, zwięk­sze­nie pracy układu lim­faty­cznego i metab­o­lizmu w tkankach, lipoliza (roz­pad tłuszczu w komórkach tłuszc­zowych — w efek­cie czego dalej “upłyn­niony” tłuszcz przenika przez błony adipocytów i trafia do układu lim­faty­cznego, usuwanie toksyn, dostar­cze­nie tlenu i sub­stancji odży­w­czych; dzi­ałanie: zmniejsze­nie prob­lemów z cel­lulitem, nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej, wzmoc­nie­nie struk­tur skóry, napię­cie i uelasty­cznie­nie skóry ciała, ksz­tał­towanie sylwetki.
  • Radio­der­malift­ing skóry Elite Shape — laser + fala radiowa RF bi-​polarna + masaż pod­ciśnieniowy; lift­ing skóry, pobudze­nie fibrob­lastów do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych, lik­widacja zmarszczek.

Gale­ria zdjęć: