logoNiezmiernie miło poin­for­mować, że Image Group kole­jny raz została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku.

Od wielu lat pro­fesjon­alne grono spec­jal­istów przyz­naje medale w określonej dziedzinie produktom/​wyrobom, które wyróż­ni­ają się na rynku po wzglę­dem innowa­cyjności, pro­fesjon­al­izmu, dzi­ała­nia, jak również nieza­wod­ności, unikalności i innych wytycznych.

W tak zaszczyt­nym gronie znalazła się zawan­sowany tech­no­log­icznie Laser Diodowy Max Diode Laser II, jako główny przed­staw­iciel grupy laserów MDL. Laser diodowy MAX DIODE LASER II jest urządze­niem medy­cznym, dzięki któremu możemy szy­bko i niezwykle skutecznie wykony­wać zabiegi depilacji.

Stosowany jest w kos­me­tologii leczniczej i medy­cynie este­ty­cznej w celu:

  • Usuwa­nia zbęd­nego owłosienia (względy estetyczne).
  • Leczenia takich schorzeń jak: hir­su­tyzm (nad­mierne owłosie­nie u kobiet, typowe dla topografii męskiej, zależne od czyn­ników hor­mon­al­nych), hiper­tri­chosis (nad­mierne owłosie­nie charak­teryzu­jące się wydłużonym okre­sem wzrostu włosów mieszkowych; włosy mieszkowe są ciemne, grube i długie); pseu­do­fali­culi­tis (wras­ta­jące włosy).

baner mdl2