bf-3-2015

17 edy­cja targów BEAUTY FORUM

Za nami kole­jna edy­cja jed­nych z najwięk­szych targów kos­me­ty­cznych w Polsce Beauty Forum. Do stol­icy przy­było wielu miłośników kos­me­tyków i urządzeń pro­fesjon­al­nych. Wydarze­nie to dało możli­wość korzyst­nych dyskusji, propozy­cji szkole­niowych oraz oczy­wiś­cie zakupów z wyjątkowymi rabatami. Ogromną pop­u­larnoś­cią cieszyła się nasza nowość — maski owocowo-​warzywne. Wszys­tkim klien­tom odwiedza­ją­cym nasze stoisko serdecznie dziękujemy!