bf - 9.2014Ostatni wrześniowy week­end roku 2014 nasza firma miała przy­jem­ność goś­cić na tar­gach Beauty Forum & Spa w Warszawie.

Szczególną pop­u­larnoś­cią wśród osób odwiedza­ją­cych nasze stoisko cieszyły się ampułki marki Med­beauty. W swo­jej ofer­cie posi­adamy aż cztery rodzaje: łagodzącą, prze­ci­wz­marszczkową, z kwasami AHA oraz naw­ilża­jącą, jed­nocześnie wraz z zain­tere­sowaniem naszymi ampułkami niesamow­itym hitem okazały się Medi-​Pro Tita­nium Derma Rollery. Pon­adto abso­lutną rewolucją stanow­iły urządzenia, między innymi najnowsza Kar­boksyter­apia — ter­apia dwut­lenkiem węgla.

Poniżej krótka fotorelacja: