szkoleniaNasze pokazy i szkole­nia dobiegły końca. Spotka­nia odby­wały się coty­god­niowo m.in. w Krakowie, Łodzi, Kiel­cach, Lublinie, Olsz­tynie, Warsza­wie, Gdańsku, Poz­na­niu, Byd­goszczy i Koninie. Na pokazach swoją pre­mierę miał Magic RF — frak­cyjne fale radiowe, jak również K-​Med — ultra­szy­bkie fale radiowe.

Mogliś­cie się Państwo zapoz­nać z kos­me­tykami marki Med­beauty, selek­ty­wnej marki Bruno Vas­sari oraz hisz­pańs­kich der­moam­pułek Insti­tute BCN. Serdecznie dzięku­jemy Państwu za tak liczne przy­by­cie i zain­tere­sowanie, każde spotkanie z Państ­wem było dla nas inspiru­ją­cym doświadczeniem.

Data pokazu

Miasto

Miejsce szkole­nia

Kon­takt

7 wrześ­nia 2014

KRAKÓW

Hotel Cen­trum
Os. Cen­trum E12 Kraków

690 519 168
532 390 707

14 wrześ­nia 2014

ŁÓDŹ

Hotel Fokus
ul. Łąkowa 2325
Łódź

690 519 168
532 390 707

15 wrześ­nia 2014

KIELCE
Przy współpracy
z dys­try­b­u­torem
kos­me­tyków Com­pu­tex S.C.

COM­PU­TEX S.C.
ul. Kapit­ulna 5
Kielce

690 519 168
532 390 707

21 wrześ­nia 2014

LUBLIN

Best West­ern Agit Hotel
Con­gress & Spa
ul. Woj­ciechowska 29
Lublin

662 497 511
532 390 707

12 października 2014

OLSZ­TYN

Przy współpracy
z dys­try­b­u­torem kos­me­tyków Dow­gun Pro­fes­sional
S.C.L.M.J. DOWGUN

Villa Pal­las
ul. Żołnier­ska 4
Olsztyn

662 497 511
532 390 707

19 października 2014

WARSZAWA

War­saw Con­fer­ence
Cen­ter
ul. Gór­czewska 124

662 497 511
532 390 707

26 października 2014

GDAŃSK

Hotel Fokus
ul. Elbląska 85
Gdańsk

606 587 612
532 390 707

16 listopada 2014

POZ­NAŃ

Hotel Mat’s
ul. Buł­garska 115
Poznań

606 587 612
532 390 707

23 listopada 2014

BYD­GOSZCZ

Hotel Focus
ul. Mod­rzewiowa 1
Bydgoszcz

606 587 612
532 390 707

30 listopada 2014

KONIN

Image Group
Plac Zamkowy 14
Konin

606 587 612
532 390 707