laur odkrycie medbeautyLaur Kon­sumenta to ogólnopol­ski pro­jekt, który ma na celu wyłonie­nie najpop­u­larniejszych pro­duk­tów i marek. To nagroda dla tych marek, które przeszły lift­ing mar­ketingowy bądź zostały po raz pier­wszy wskazane przez kon­sumen­tów w ogólnopol­skim pro­jek­cie Laur Kon­sumenta.
Nagroda Odkrycie roku została przyz­nana także nam, za innowa­cyjne pro­dukty marki Med­beauty, która wzbudz­iła zau­fanie kon­sumen­tów. Marka Med­beauty to przede wszys­tkim wysoko jakoś­ciowe i bez­pieczne preparaty do pielę­gnacji twarzy i ciała.
Wszys­tkie preparaty twor­zone zostały w opar­ciu o najnowszą wiedzę kos­me­to­log­iczną w dziedzinie biotech­nologii i medy­cyny. Do pro­dukcji preparatów używa się sprawd­zonych naukowo skład­ników, które są dokład­nie anal­i­zowane pod kątem skuteczności. Recep­tury preparatów przy­go­towywane są we współpracy z wybit­nym gronem lekarzy der­ma­tologów oraz kosmetologów.