KROK PO KROKU DO INSTYTUTU/​SALONU KOS­ME­TOLOGII IMAGE

instytutyOtwar­cie Instytutu/​Salonu Kos­me­tologii Image otwiera przed Państ­wem bardzo sze­rokie możli­wości osiąg­nię­cia sukcesu w życiu. Aby przy­go­tować się do prowadzenia Instytutu/​Salonu w per­fek­cyjny sposób, przed­staw­iamy Państwu krok po kroku drogę od pier­wszych rozmów, aż do otwarcia.

PIER­WSZE SPOTKANIE

Wza­jemne poz­nanie się part­nerów stanowi bardzo ważną kwestię przy rozpoczy­na­niu współpracy. Z tego względu zapraszamy Państwa do naszego Insty­tutu Kos­me­tologii Image w Koninie, który dzi­ała od 1996 roku. To właśnie wielo­let­nie doświad­cze­nie skłoniło nas do uru­chomienia pro­gramu part­ner­skiego. W 2014 roku nasz Insty­tut obchodzić będzie osiem­naste urodziny. Spo­tyka­jąc się w Koninie, będą mogli Państwo oso­biś­cie sprawdzić, jak wygląda codzi­enna praca w salonie kos­me­ty­cznym. Jeśli nato­mi­ast bardziej odpowiadałoby Państwu spotkanie w Państwa miejs­cowości, chęt­nie spotkamy się z Państ­wem w wyz­nac­zonym przez Państwa miejscu.

LOKALOD TEGO WIELE ZALEŻY

Odpowied­nia lokaliza­cja gabi­netu z pewnoś­cią będzie miała duże znacze­nie dla osiąg­nię­cia sukcesu. Chęt­nie udzie­limy wszelkiej pomocy przy wyborze miejsca, w którym gabi­net będzie miał się jak najlepiej. Niem­niej istotną kwestią jest wybór odpowied­niego lokalu. Aby otworzyć Salon, niezbędne będzie co najm­niej 45 m2. Taka powierzch­nia poz­woli nam na wydzie­le­nie dwóch pomieszczeń zabiegowych, toalety, pomieszczenia soc­jal­nego oraz recepcji. Aby otworzyć Insty­tut, konieczna będzie powierzch­nia co najm­niej 80 m2, która poz­woli na swo­bodne wydzie­le­nie co najm­niej 3 gabi­netów, toalety, pomieszczenia soc­jal­nego oraz recepcji. Jeśli nie dys­ponują Państwo odpowied­nim lokalem, chęt­nie pomożemy w znalezie­niu najlep­szego miejsca dla Instytutu/​Salonu.

NA CZYM PRACUJEMY ?

Jakość przede wszys­tkim – taka jest nasza dewiza. Z tego względu w naszym Insty­tu­cie pracują tylko najlep­sze urządzenia, dostępne na rynku. Więk­szość z nich wielokrot­nie była nagradzana na kon­gre­sach, sym­poz­jach, tar­gach kos­me­ty­cznych i medy­cyny este­ty­cznej. Urządzenia marek TOP TECH­NOL­OGY, G-​LIGHT, POWER PULS, ELITE SHAPE FACE & BODY, od lat sprawdzają się w naszym Insty­tu­cie, a także w wielu salonach urody, gabi­ne­tach der­ma­to­log­icznych, ośrod­kach spa & well­ness w Polsce oraz w Europie. Niem­niej ważną kwestią, niż najlep­szy sprzęt, są kos­me­tyki pro­fesjon­alne. W naszym Insty­tu­cie pracu­jemy tylko na najlep­szych markach: pol­skiej marce Med­beauty oraz hisz­pańs­kich kos­me­tykach marek Insti­tute BCN oraz Bruno Vas­sari. Kos­me­tyki te pozwalają na osiąg­nię­cie najlep­szych efek­tów. Stanowią także doskon­ałe uzu­pełnie­nie dla sprzętu, np. ampułki do mezoter­apii mikroigłowej czy bezigłowej.

CZEGO WYMAGAMY OD PAŃSTWA ?

Osiąg­niecie sukcesu w prowadze­niu Instytut/​Salonu wymaga zaan­gażowa­nia. Aby dobra kon­cepcja mogła się sprawdzić, trzeba poświę­cić jej nieco uwagi. Nie wymagamy od Państwa opłaty licen­cyjnej ani żad­nych innych ukry­tych opłat. Aby przys­tąpić do współpracy, niezbędne jest wyposaże­nie Salonu w najlep­sze urządzenia oraz kos­me­tyki pro­fesjon­alne. Z tego względu pro­ponu­jemy Państwu do wyboru kilka gotowych recept wyposaże­nia gabi­netu. Dobór urządzeń i kos­me­tyków zależy jed­nak od indy­wid­u­al­nych ustaleń. Inwest­y­cja w wyposaże­nie Salonu Kos­me­tologii Image wynosi od 49 tys. netto do 89 tys. zł netto. Z kolei inwest­y­cja w Insty­tut Kos­me­tologii wymaga od 99tys. zł netto do 199 tys. zł netto. Szczegółowe kwestie usta­lane są pod­czas pier­wszego spotkania.

CO DAJEMY OD SIEBIE

Przys­tępu­jąc do pro­gramu part­ner­skiego Image zyskują Państwo nie tylko know-​how, budowany przez osiem­naś­cie lat prowadzenia Insty­tutu Kos­me­tologii Image w Koninie. Wspar­cie otrzy­mują Państwo już na etapie poszuki­wa­nia lokalu. Chęt­nie pomożemy Państwu w doborze odpowied­niego lokalu z odpowied­nią lokaliza­cją. W dal­szym etapie pomożemy Państwu tak urządzić lokal, aby speł­niał wszys­tkie wyma­gania insty­tucji kon­trolu­ją­cych – np. SANEPIDU. W dal­szym etapie konieczne będzie odpowied­nie dobranie per­son­elu. Jest to szczegól­nie istotna kwes­tia, z tego względu ofer­tu­jemy kom­plek­sowe wspar­cie, jak pomoc w pisa­niu ogłoszeń o pracę, anal­iza aplikacji. Jesteśmy również gotowi uczest­niczyć w roz­mowach kwal­i­fika­cyjnych, na Państwa życze­nie. Wszys­tko po to, aby osoby pracu­jące w naszym gabinecie, wyróż­ni­ały się najwięk­szymi umiejęt­noś­ci­ami i kom­pe­tenc­jami. Gdy już dobierzemy takie osoby, zarówno dla Państwa, jak i dla pra­cown­ików, przeprowadzamy kom­plek­sowe, kilkud­niowe, (w zależności od doboru sprzętu i kos­me­tyków) szkole­nie. Zawsze, gdy pojawi się konieczność dodatkowego doszkole­nia pra­cown­ików, jesteśmy do Państwa pełnej dys­pozy­cji. Nasze Cen­trum Szkole­niowe Image odpowie na wszelkie pyta­nia związane z pracą w gabinecie. Do Państwa dys­pozy­cji jest również opiekun gabi­netów part­ner­s­kich, do którego zwró­cić można się z każdym pytaniem doty­czą­cym funkcjonowa­nia gabinetu.

Oprócz wspar­cia mery­to­rycznego, otrzy­mują Państwo szereg instru­men­tów, które przy­czy­ni­ają się do osiąg­nię­cia sukcesu, takie jak kon­cepcje pro­gramów lojal­noś­ciowych, kart podarunk­owych, vouch­ery, gotowe mate­ri­ały mar­ketingowe, jak ulotki, plakaty, torby, gadżety z logo IMAGE, filmy poka­zowe itd. Wszys­tko to sprawia, że klient iden­ty­fikuje się z marką i chęt­nie wraca do gabi­netu na kole­jne zabiegi.

MAJA PAŃSTWO JESZCZE JAKIEŚ WĄT­PLI­WOŚCI? CHĘT­NIE JE ROZWIEJEMY!

partnerski-przekierowanie